modernism for
the future

Výsledky otevřeného výběrového řízení / Open Call results

In cooperation with the main partner of the Kaunas 2022 project (LT), partners of the Intercommunale Leidal (B) and the Institute of Culture Strategy (UA), we are announcing an open call for a residency MODERNISM FOR THE FUTURE 360 / 365.

The modernism movement is one of the strongest recent cultural stories in Europe, bringing together various European regions. For us, it still provides unrealized opportunities for intercultural dialogue, cultural identity and tourism development. Many of today’s modernist objects in Europe are at a “crossroads” where action is needed, whether due to aggravation, neglect or other factors. The project Modernism for the future 360 / 365 [MoFu 360 / 365] addresses the challenges of protecting the global modernist heritage:

• an insufficient story (in many countries modernist architecture has not yet received due recognition or attention, in relation to the more dominant stories of older architectural epochs);
• involvement of owners (modernist cultural heritage sites are often privately owned and therefore the dissemination of values ​​ and approaches is essential for their preservation).
The aim of the project and the output of the residences is to strengthen the narrative of European modernist heritage, the ability to reflect its current significance for European and global society through artistic interpretations and the resulting realizations focused on a specific place. Selected artists will be awarded with 3000 €.

Ve spolupráci s hlavním partnerem projektu Kaunas 2022 (LT), partnery Intercommunale Leidal (B) a Institutem Kulturní strategie (UA), oznamujeme otevřenou výzvu na rezidence MODERNISM FOR THE FUTURE 360 / 365.

Hnutí modernismu je jedním z nejsilnějších kulturních příběhů současnosti, spojující různé evropské regiony. Pro nás stále představuje nerealizované příležitosti pro mezikulturní dialog, kulturní identitu a rozvoj cestovního ruchu. Mnoho dnešních modernistických objektů v Evropě stojí na „křižovatce“ kde je nutné učinit krok, ať už kvůli zhoršení, zanedbání nebo skrze další faktory. Projekt MODERNISM FOR THE FUTURE 360 / 365 [MoFu 360/365] řeší výzvy ochrany globálního modernistického dědictví.

Cílem projektu a výstupem rezidencí je posílit narativ evropského modernistického dědictví, schopnost reflektovat její současný význam pro evropskou a globální společnost prostřednictvím umělecké interpretace a výsledné realizace zaměřené na konkrétní místo.
Hledáme umělce-výzkumníky, jejichž umělecké projekty budou na základě interpretace kulturního dědictví podporovat celostní přístup k udržitelnosti a podporovat otázku významu modernistického dědictví pro naše a budoucí generace. Vybrané projekty budou honorovány částkou 3000 €.

We receive submissions at
mofu@industra.space

Partners